logo mpm ... komplexná správa objektov
Prezentácia /pdf/

UPOZORNENIE

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie
COVID-19 Vám týmto oznamujeme, že

 

od 5.januára 2021 (utorok) až do odvolania

bude klientske centrum správcu

Z A T V O R E N É

 

 

Požiadavky klientov budeme vybavovať nasledovne:

- komunikáciu a požiadavky klientov budeme vybavovať výhradne formou elektronickej / listovej pošty a telefonicky na tel. číslach podľa druhu požiadavky, aby sme tak zabránili príp. nákaze

- pozastavené bude organizovanie schôdzí vlastníkov bytov a NP a organizovanie písomných hlasovaní vlastníkov bytov a NP

- v prípade potreby doručenia akýchkoľvek dokumentov, môžete využiť poštovú schránku našej spoločnosti, ktorá je označená a umiestnená na vstupnej bráne do dvora našej spoločnosti (vpravo od vchodu do klientskeho centra)

   Za porozumenie ďakujeme

 

 História spoločnosti

MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ vznikla v roku 2010. Od počiatku spoločnosť vykonáva a zabezpečuje komplexnú správu bytového a nebytového fondu a správu jednotlivých technických zariadení.


Filozofia spoločnosti

Dobrá filozofia spoločnosti je jeden z aspektov, ktorý spoločnosť charakterizuje na trhu a má úzku spätosť so spokojnosťou zákazníka. MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ nehľadala komplikované a nereálne filozofie. Jej filozofiou sa stali požiadavky trhu, s ktorými sa dennodenne stretáva.

 •     Operatívnosť
 •     Komplexnosť riešení
 •     Profesionalita

 • Všeobecnou úlohou správcu je vykonávať každodennú správu nehnuteľnosti, čo predstavuje širokú škálu požiadaviek a úloh. Úlohy správcu a jeho zodpovednosti môžu závisieť od rôznej úrovne služieb, ktoré si zákazník objedná, požaduje a očakáva na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Do povinnosti a zodpovednosti správcu je možné zahrnúť zabezpečenie bezchybného fungovania kúrenia, dodávky teplej a studenej vody, plynu, elektriny, výmeny vzduchu a zabezpečenie servisu výťahov. Ako správca zabezpečujeme včas vykonanie nielen nutných opráv, ale zabezpečujeme aj preventívne prehliadky a údržbu tak, aby sa v prvom rade predišlo výskytu havárií.

  Veľmi dôležitou úlohou profesionálneho správcu je viesť presné záznamy o nehnuteľnosti, t.j. jeho pasport, pripravovať správy, alebo informácie požadované vlastníkmi. To predstavuje vedenie presných záznamov za každú nehnuteľnosť.

  tel.: +421 908/678128
  e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


  Sídlo spoločnosti:
  MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  Bratislavská 612/18
  010 01 Žilina  DISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

  tel.: +421 908 678 133
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk