logo mpm ... komplexná správa objektov
Dispečing
Havarijná služba
Domový poriadok
Požiarno poplachové smernice
Cenník
Reklamačný poriadok
Štandardy kvality(2019)
Rozhodnutie ÚRSO
Obstarávanie tovarov a služieb
V zmysle uvedeného zákona sú majitelia a nájomníci bytov v správe MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Bratislavská 612/18, Žilina, povinní riadiť sa týmito zásadami požiarnej bezpečnosti v obytných domoch.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
 • Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

  Fyzická osoba je povinná:
 • počínať si tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom,
 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 • obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávať v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 • umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiaru.

 • Fyzická osoba nesmie:
 • fajčiť, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku, alebo zneužiť linku tiesňového volania,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitých predpisov,
 • poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi, k uzáverom rozvodových zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 • Základné úlohy pri predchádzaní požiarom a pri vzniku požiarov:
 • nefajčiť a nemanipulovať s ohňom a s otvoreným plameňom na miestach nebezpečných pre vznik požiaru(ohorky z cigariet a zápaliek odkladať do popolníkov, zdržať sa fajčenia v pivničných priestoroch, nepoužívať na osvetlenie otvorené svetlo ako sú sviečka a pod.)
 • udržiavať v poriadku vykurovacie telesá, dymovody a iné tepelné spotrebiče, zvýšenú pozornosť venovať najmä plynovým sporákom a spotrebičom, zamedziť unikanie plynu, aby nemohol nastať výbuch a následný požiar, prípadne aby nedošlo k otrave svietiplynom (kysličníkom uhoľnatým). Pri zistení, že plyn uniká, ihneď zavrieť všetky kohútiky k spotrebičom a uzáver na plynomere a v zamorenom priestore nepoužívať otvorený oheň a nezapínať elektrické spotrebiče. Unikanie plynu ihneď ohlásiť poruchovej službe- plynári.
 • Udržiavať v riadnom stave elektrickú inštaláciu a spotrebiče, nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nezriaďovať elektrické provizória a pri odchode z bytu prekontrolovať, či sú elektrické spotrebiče odpojené zo siete.
 • Starať sa o to, aby sa v blízkosti vykurovacích telies a iných tepelných spotrebičov nenachádzali ľahko horľavé látky a materiály. Dbať o to, aby sa na zakurovanie v sporákoch a kachliach nepoužívali horľavé kvapaliny, ako benzín, petrolej a iné.
 • Nedopĺňať do horúcich alebo rozpálených prenosných spotrebičov kvapalné palivá počas prevádzky. Dbať o to, aby sa horúce kachle, zapnuté elektrické a plynové spotrebiče pokiaľ nemajú automatické poistky, nenechávali bez dozoru. pri vykurovacích telesách na plynové kvapalné palivá treba vyriešiť odvod spalín tak, aby sa odvádzali do komínového prieduchu určeného len pre spotrebiče na plyn a na kvapalné palivá, alebo samostatným odťahom. Nemajú byť zapojené na prieduch pre pevné palivá, vykonať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, dodržiavať technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a používaní komínov a dymovodov.
 • zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (plynových – napr. plynový kotol, sporák..) vo vlastnom užívaní podľa osobitých predpisov; zabezpečiť odstránenie zistených závad,
 • vo výťahových kabínach nefajčiť a neodhadzovať horľavé odpadky ( papier, drevo, ohorky z cigariet) do výťahových šácht!
 • je zakázané meniť požiarne uzávery- dvere bytu za dvere bez požiarnej odolnosti alebo bez požadovanej odolnosti,
 • dbať o zvýšenú ostražitosť a opatrnosť pri práci s horľavými čistiacimi prostriedkami a horľavými kvapalinami, pri natieraní horľavými farbami, lakmi, a pod., pri týchto prácach sa riadiť návodom od výrobcu.
 • dbať o to, aby hlavnú uzáver plynu, vody a elektrického prúdu boli vždy prístupné, a oboznámiť sa s miestami, kde sa tieto uzávery nachádzajú.
 • na schodištiach , chodbách, podestách a v priestoroch, ktoré slúžia ako únikové cesty, neskladovať rôzny materiál, a dozerať aby tieto únikové cesty boli vždy voľné; nie je dovolené garážovanie jednostopových motorových vozidiel v pivničných priestoroch, vo vchodoch, pod schodišťami, ani v priestoroch určených pre bicykle a kočíky, je zakázané meniť účel užitia spoločných priestorov, na ktoré boli projektované,
 • v pivničných priestoroch, na povalách, chodbách, schodištiach neskladovať horľavé kvapaliny!
 • nepoužívať v pivničných a v povalových priestoroch otvorený oheň!
 • dbať o to, aby vetracie otvory v pivničných priestoroch boli vždy zasklené a alebo zasieťované.

 • POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

 • ak nastane v dome požiar, občania sú povinní sami a za pomoci susedov snažiť sa požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami.
 • ak sú v prípade vzniku požiaru a jeho rozšírenia na iné bytové jednotky ohrození ďalší obyvatelia, je potrebné o vzniku požiaru včas informovať ostaných obyvateľov domu, urobiť prvoradé záchranné práce, a evakuovať osoby do neohrozených priestorov, a to najmä deti a choré osoby. Na túto evakuáciu treba predovšetkým využiť chodby a schodištia prípadne výťahy alebo iné únikové cesty.
 • Každý požiar, otravu plynom a výbuchu treba bezodkladne oznámiť Hasičskému a záchrannému zboru Žilina, telefonicky uviesť kto volá, uviesť telefónne číslo, z ktorého volá, kde horí, opísať požiar- čo horí a vyčkať na spätný kontrolný hovor- overenie požiaru.

 • Tiesňové volania:
  Hasičský a záchranný zbor v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, Žilina............................................ 150
  Polícia- Okresné riaditeľstvo PZ SR, Kuzmányho 26, Žilina................................................. 158
  Záchranná a zdravotná služba- NsP ZZS, V. Spanyola 43, Žilina........................................ 155
  Integrovaný záchranný systém, J. Kráľa 40, Žilina.................................................................. 112

  Ďalej v prípade potreby (rozhodnutia veliteľa zásahu) volať:
  Plyn: SPP, a.s. ............................................................................ 0850 111 727
  Pitná voda: SEVAK, a.s. .............................................................. 041/700 31 50, 707 17 29
  Elektrický prúd: SSE, a.s. ............................................................ 0850 111 468, 0800 159 000
  Pohotovostná lekárska služba: NsP ............................................... pre dospelých: 041/511 03 48
  pre deti a dorast: 041/511 05 22
  tel.: +421 908/678128
  e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


  Sídlo spoločnosti:
  MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  Bratislavská 612/18
  010 01 Žilina  DISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

  tel.: +421 908 678 133
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk